Wyroki
Jesteś tutaj: Home \ Wyroki

Facebook

Czy warto dołączyć do pozwu grupowego?

Jednym ze sposobów pozwania banku w sprawie dotyczącej odfrankowienia kredytu jest przystąpienie do pozwu grupowego. Niezaprzeczalnie jego zaletą jest to, że wiąże się z mniejszymi kosztami niż jest to w przypadku pozwu indywidualnego. Frankowicze, przystępując do takiego pozwu, powinni jednak również mieć świadomość istotnych wad takiego rozwiązania.

Istnieje duże ryzyko, że sąd odrzuci pozew grupowy

Istnieje wymóg prawny, aby każde z roszczeń uczestników pozwu grupowego było jednego rodzaju i opierało się na takiej samej podstawie faktycznej. Oznacza to, że wszystkie żądania powinny wynikać z tych samych okoliczności i zdarzeń, a co więcej – ta identyczność musi trwać przez cały okres trwania postępowania. W przeciwnym razie sąd odrzuci pozew.

Wystarczy więc, że bank, jako pozwany, wykaże, że sytuacja chociażby jednego z uczestników pozwu przeciwko bankowi różni się (nawet w niewielkim stopniu) od pozostałych, żeby sąd miał prawo odrzucić pozew. Brak identyczności może wynikać na przykład z tego, że część osób podpisała aneksy do umów, a cześć nie.

Pozew grupowy uniemożliwia przedstawienie indywidualnych argumentów

W pozwie grupowym nie ma możliwości przedstawienia argumentacji wynikającej z okoliczności indywidualnych, gdyż (jak zostało napisane wyżej), pozew grupowy może dotyczyć wyłącznie okoliczności wspólnych dla wszystkich kredytobiorców uczestniczących w pozwie grupowym.

Z tego względu, jeżeli w sprawie pojedynczych uczestników pojawia się więcej sytuacji, które mogłyby posłużyć za argument do odwalutowania kredytu, przystępując się do pozwu zbiorowego, muszą oni z tych argumentów zrezygnować i ograniczyć się do tych, które pozostają wspólne dla wszystkich z pozwu grupowego.

Rozstrzygnięcie pozwu grupowego trwa znacznie dłużej niż w przypadku pozwu indywidualnego

Rzetelne przygotowanie pozwu grupowego jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, które wymaga ogromnych nakładów pracy i czasu. Następnie, rozpatrzenie pozwu frankowiczów przez sąd, pod kątem sprawdzenia wszystkich wymogów formalnych, zajmuje wiele miesięcy – tym dłużej, im więcej uczestników pozwu. W razie przyjęcia wniosku przystępuje się do rozpoznawania sprawy, a co za tym idzie – obligatoryjnego przesłuchiwania wszystkich uczestników pozwu, świadków i biegłych, co przy pozwie grupowym może potrwać bardzo długo.

Ostatecznie jednak wybór zawsze należy do kredytobiorcy.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

O przedawnieniu roszczeń frankowiczów

Zbliża się termin przedawnienia roszczeń dużej grupy frankowiczów. Znacząca liczba umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do kursu franka szwajcarskiego była zawierana w Polsce w latach 2004-2008. W związku z tym frankowicze, nie chcąc dopuścić do przedawnienia swoich roszczeń, wielokroć rozważają podjęcie kroków prawnych zmierzających do przerwania biegu przedawnienia. Pojawia się jednak w tej kwestii sporo wątpliwości.

Co w przypadku frankowiczów może się ulec przedawniu?

W przypadku umów kredytowych, biorąc pod uwagę również kredyty frankowe, przedawnieniu mogą ulec roszczenia wobec banku z tytułu świadczeń nienależnych, w tym:

– roszczenia o zwrot nadpłaconych rat, gdy ma miejsce przewalutowanie kredytu,
– roszczenia o zwrot całości zapłaconych na rzecz banku świadczeń związanych z umową kredytową, gdy ma miejsce unieważnienie całości umowy.

Roszczenia majątkowe konsumentów-kredytobiorców przedawniają się po upływie 10 lat. W przypadku umów kredytu 10 lat jest liczone osobno od każdej z zapłaconych rat. To oznacza, że przedawnieniu ulega roszczenie o zwrot nadpłaty z miesiąca, od którego minęło 10 lat, jednak nadal pozostaje możliwość dochodzenia zwrotu nadpłat uiszczonych później (z miesięcy, od których 10 lat jeszcze nie upłynęło).

Jak można przerwać bieg przedawnienia?

Osoby posiadające kredyt w CHF, które swoją pierwszą ratę zapłaciły w latach 2007-2008, powinny zachować czujność, gdyż część ich roszczeń może być albo już przedawniona, albo pozostaje im niewiele czasu na podjęcie działań zmierzających do przerwania biegu przedawnienia.

Sposobem na przerwanie biegu przedawnienia jest złożenie pozwu przeciwko bankowi we właściwym sądzie. Innym opcją może być złożenie do sądu zawezwania banku do próby ugodowej w sprawie danych roszczeń. Istnieje także możliwość wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.

A jeśli od daty zapłacenia pierwszej raty upłynęło już 10 lat?

Po 10 latach od daty zapłacenia pierwszej raty zaczną się przedawniać po kolei uiszczone raty. Oznacza to, że po tym terminie bank będzie mógł podnieść zarzut przedawnienia i odmówić zwrotu nadpłaty za raty, które się przedawniły. O ile sąd nie zastosuje szczególnych instytucji prawa cywilnego, podniesiony zarzut ma szansę być skuteczny.

Jednak, co ważne dla osób posiadających kredyt we frankach, pozew przeciwko bankowi nadal jest skuteczny w ramach domagania się zwrotu nadpłat dokonanych przed upływem 10 lat.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Abuzywność postanowień umownych

Umowy o kredyt w CHF niejednokrotnie zawierały zapisy, które można uznać za niedozwolone, co w konsekwencji powoduje, że nie wiążą one kredytobiorców z mocy prawa. Postanowienia umowne mogą zostać uznane za abuzywne, w przypadku gdy kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumenta.

Klauzule waloryzacyjne

Klauzule waloryzacyjne, które uzależniają wysokość kapitału i odsetek od kształtowania się kursu walut można uznać za:

– abuzywne, gdy zostały ustalone w sposób arbitralny przez bank (np. przeliczane na podstawie bankowej tabeli kursów walut obcych);
– nieważne, gdy są sprzeczne z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego.

Wprowadzona do umowy klauzula waloryzacyjna ma na celu utrzymanie równowartości świadczeń stron. Jednak aby ta funkcja mogła być spełniona, kurs waluty musi być ustalony w sposób obiektywny. W przypadku, gdy jest to kurs arbitralnie ustalony przez kredytujący bank, ryzyko zmian kursowych ciąży jedynie na kredytobiorcy. Oznacza to, że skonstruowana została klauzula waloryzacyjna, która zapewniając bankowi nieuzasadnione korzyści, rażąco narusza interes konsumenta, a co za tym idzie – uznanie owej klauzuli za abuzywną jest jak najbardziej uzasadnione.

Klauzule indeksacyjne

Klauzula indeksacyjna określa, jak przeliczyć kwotę kredytu na franki, a następnie jak z sumy zadłużenia ustalać raty do spłaty w złotówkach. Jej celem jest zabezpieczenie banku przed stratą spowodowaną utratą siły nabywczej złotego w czasie trwania umowy kredytowej.

Problem jednak tkwi w tym, że praktycznie wszystkie banki dokonywały przeliczenia kursowego na podstawie wewnętrznych tabel kursowych, a w umowach zabrakło reguł określający sposób ustalania wartości miernika waloryzacyjnego (wysokości kursu franka szwajcarskiego).

Choć kredyty frankowe indeksowane do kursu waluty obcej są kredytami udzielonymi w złotówkach, wzrost kursu CHF spowodował, iż frankowicze zobowiązani są zwrócić bankowi kwotę wyższą od tej, którą otrzymali (nie uwzględniając przy tym odsetek). Warto jednak wspomnieć, że zarzuty stawiane bankom w kwestii stosowanych klauzul zawartych w umowach o kredyt we frankach byłyby uzasadnione również wtedy, gdy do wzrostu kursu CHF by nie doszło.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Pozwy frankowiczów szturmują sądy

W celu zastosowania jakichkolwiek mechanizmów minimalizujących skutki problemu frankowego potrzebna jest wola obu zaangażowanych stron – zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców. Ci ostatni nie są skłonni do wychodzenia z nowymi propozycjami, które zmierzałyby do systemowego rozwiązania. Frankowiczom pozostaje dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami i długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu.

Czas rozstrzygnięcia sprawy frankowicza

Biorąc pod uwagę pozwy frankowiczów składane w trybie indywidualnym – sam etap przedsądowy, na który składają się wszystkie niezbędne kroki, które należy podjąć przed złożeniem pozwu, trwa około 6 miesięcy. Wejście na drogę postepowania sądowego pozwala na skuteczne dochodzenie roszczenia w ciągu około 1-3 lat. O ile pozwany bank nie złoży apelacji od wyroku sądu I instancji, postępowanie sądowe może zakończyć się już na tym etapie.

W przypadku grupowego pozwu frankowiczów sytuacja wygląda mniej optymistycznie – sprawy ciągnął się długimi latami. Samo sprawdzenie wszystkich wymogów formalnych przez sąd zajmuje wiele miesięcy – tym dłużej, im więcej uczestników pozwu. Dopiero po tym czasie, przy założeniu przyjęcia wniosku przez sąd, następuje rozpoznawanie sprawy, a razem z nim przesłuchiwanie wszystkich uczestników pozwu i świadków, oraz ewentualnie biegłych, co przy dużej liczbie osób, oczywiście, musi trwać bardzo długo.

Sądy ds. frankowiczów

Kilka miesięcy temu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział złożenie do ministra sprawiedliwości propozycji utworzenia w sądach oddzielnych wydziałów do spraw związanych z tzw. kredytami walutowymi. Osób posiadających kredyt w CHF jest w Polsce około pół miliona. Sprawy dotyczące sektora finansowego, zważywszy na złożoność sprawy, trwają relatywnie zbyt długo. Wyspecjalizowany sąd, zajmujący się jedynie pozwami frankowiczów, mógłby dać szansę na zwiększenie sprawności rozstrzygania tego typu spraw i co za tym idzie – skrócenie czasu postępowania.

Wiceprezes Związku Banków Polskich nie ustosunkował się jednak przychylnie do pomysłu UOKiK. Zaznaczył, że taka inicjatywa, czyniąc jedną z grup kredytobiorców bardziej uprzywilejowaną, naruszyłaby wynikającą wprost z konstytucji zasadę równego traktowania.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Kredyty frankowe – przewalutowanie czy unieważnienie?

Należy jasno powiedzieć, że kredyt walutowy powinien być udzielany, wypłacany i spłacany w walucie obcej, bez przeliczania do waluty krajowej. W związku z powyższym kredyty frankowe nie są kredytami walutowymi, lecz waloryzowanymi do waluty obcej wskazanej w umowie. Z definicji waloryzacja ma na celu zabezpieczenie wartości zobowiązania utraconej w wyniku inflacji, zatem należy przyjąć, że jest neutralna ekonomicznie dla podmiotów działających na tym samym rynku, a co najważniejsze – z tego wynika, że kredytobiorca powinien zwrócić tyle, ile pożyczył. Istnieją dwie drogi dochodzenia swoich roszczeń przez frankowiczów – przewalutowanie kredytu lub unieważnienie całości umowy kredytowej.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Przewalutowanie dotyczy kredytów denominowanych. Celem klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach o taki kredyt jest zabezpieczenie banku przed stratą spowodowaną utratą siły nabywczej złotego w czasie trwania umowy kredytowej. Klauzula indeksacyjna określa, jak przeliczyć kwotę kredytu na franki, a następnie jak z sumy zadłużenia ustalać raty do spłaty w złotych.

Problem jednak tkwi w tym, że praktycznie wszystkie banki dokonywały przeliczenia kursowego na podstawie wewnętrznych tabel kursowych, a w umowach zabrakło reguł, w jaki sposób takie kursy są przeliczane. Choć kredyty indeksowane do kursu waluty obcej są kredytami udzielonymi w złotówkach, wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, iż kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany, zobowiązani są zwrócić bankowi kwotę wyższą od tej, którą otrzymali (nie uwzględniając przy tym odsetek).

Kredyt frankowy może zostać przewalutowany na kredyt złotówkowy, gdy sąd potwierdzi abuzywność klauzuli indeksacyjnej. Przewalutowanie polega na ponownych przeliczeniu rat kredytowych po kursie franka. Dzięki temu frankowicze mogą uniknąć ryzyka walutowego, a kredyt zostaje spłacany tak, jakby od początku był kredytem w PLN. Dobrą wiadomością dla frankowiczów jest to, że wyroki sądów uznają omawiane klauzule za niedozwolone.

Unieważnienie umowy kredytowej

Umowy o kredyty frankowe przepełnione są klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na swobodne ustalenia kursu przeliczenia kwoty uruchomionego kredytu, co stanowi solidną postawę do kwestionowania zapisów umownych, a w konsekwencji – unieważnienia umowy kredytowej. Nadto stosowanie waloryzacji świadczeń z umowy kredytu godzi w imperatywne regulacje prawa bankowego.

W przypadku kredytu indeksowanego kwota kredytu jest określona w złotych, ale już saldo zadłużenia we frankach szwajcarskich. Bank arbitralnie ustala kurs CHF, według którego przelicza świadczenia główne, czyli kwotę poszczególnych rat.

Takie zapisy są obecne także w kredytach denominowanych, choć tam pożyczona kwota wyrażona została w CHF i nie wymagała indeksacji. Przeliczenia dokonywano tylko przy wypłacie środków i w celu ustalania wysokości rat. Dlatego trudno tutaj mówić o sądowym odwalutowaniu kredytu, ponieważ walutą kredytu jest CHF. Możliwe jest natomiast przewalutowanie na podstawie aneksu do umowy, obecnie niekorzystne ze względu na wysoki kurs franka. Jednak kredyty denominowane można unieważnić, mając na uwadze abuzywność klauzuli uruchomienia oraz sprzeczność z art. 69 Prawa bankowego, dlatego pozwy frankowiczów dotyczące kredytów denominowanych powinny iść właśnie w kierunku unieważnienia umowy.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Na czym polega problem frankowiczów?

Z opublikowanego przez Szwajcarski Bank Narodowy raportu o kredytach we franku szwajcarskim w Europie wynika, że kredyty frankowe nie są jedynie polską domeną. Kredyt w CHF przed 2007 rokiem osiągał szczyt swojej popularności w wielu państwach członkowskich UE, w tym w krajach strefy euro. Frankowicze z Polski nie są więc osamotnieni w zaistniałym problemie, choć w jednych krajach jest on większy, a w innym mniejszy.

Popularność kredytów frankowych

Dzięki niskim i stabilnym stopom procentowym w Szwajcarii, które aprobowały banki, oprocentowanie kredytów frankowych było niższe niż kredytów złotówkowych. Mniejsza rata odsetkowa przekładała się na niższą ratę kredytu, co niejednokrotnie było bardzo istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej. Przy jej ustalaniu banki uwzględniają obciążenie dochodów kredytobiorcy kosztami obsługi kredytu. Przy kredycie w CHF reprezentowało się ono korzystniej niż przy kredycie w PLN. A bankowi zależało tylko na tym, aby udzielić jak największego kredytu.

Kolejną ważną kwestią jest to, że kredytobiorcy zaciągający kredyty w CHF, często po rozmowach z doradcami finansowych, nadwyrężali swoją zdolność kredytową. Zamiast kupić mieszkanie o metrażu, na które pozwalała im zdolność kredytowa w złotówkach, podejmowali decyzję o zakupie mieszkania o większej powierzchni, co umożliwiał im wzięty kredyt we frankach. W związku z tym tysiące frankowiczów, zwłaszcza tych, którzy podpisali umowy kredytowe w latach 2007-2009, musi płacić dużo wyższe raty niż w przypadku, gdyby zaciągnęli swoje zobowiązanie w złotówkach oraz ponosić koszt dodatkowo zakupionego metrażu, którego w innych okolicznościach by nie kupili. Decyzje te jeszcze bardziej potęgują koszty, które muszą ponosić frankowicze.

Konsekwencje ponoszone przez frankowiczów

Odczuwalne zwiększenie się raty kredytowej nie jest niestety jedynym problemem kredytobiorców. Frankowicze, którzy są w stanie podołać regulowaniu swojego zobowiązania, w wielu przypadkach nie mają już zdolności kredytowej, a wartość ich kredytu w przeliczeniu na PLN, pomimo wielu lat spłaty, nadal przewyższa wartość hipoteki. Ceny mieszkań frankowiczów, co prawda, w PLN nie zmieniły się znacząco, jednak w CHF drastycznie spadły w porównaniu z latami 2007–2008. Ponadto zwiększone koszty obsługi zaciągniętego kredytu we frankach spowodowały równocześnie zwiększenie jego udziału w budżecie gospodarstwa domowego kredytobiorcy kosztem innych wydatków rodziny.

Przez to wszystko kredyty frankowe przestają być problemem jedynie kredytobiorców.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Trudności interpretacyjne w przypadku umowy polisolokaty

Z szacunków wynika, że aż 5 milionów Polaków zainwestowało w polisolokaty łącznie 50 miliardów złotych. Jednym z powodów popularności polisolokat była możliwość obejścia zapisów podatkowych dotyczących tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Umowa polisolokaty jest bardzo złożoną konstrukcją prawną zarówno w zakresie użytej terminologii i opisów technicznych dotyczących funkcjonowania produktu, jak i samej obszerności dokumentu. Wynika to z połączenia w jedną całość umowy ubezpieczenia i umowy o charakterze inwestycyjnym. Efektem tego są znaczące trudności interpretacyjne. W związku z tym analiza, a co najważniejsze – zrozumienie takiej umowy wymaga od konsumenta nie tylko większej ilości czasu, ale również ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu prawa oraz sposobu funkcjonowania rynku finansowego.

Nieprawidłowości w umowach polisolokaty

Na skutek skarg konsumentów, w 2012 roku ukazał się pierwszy raport Rzecznika Finansowego (wtedy Rzecznika Ubezpieczonych) stwierdzający istnienie wyraźnych nieprawidłowości produktu finansowego, jakim jest polisolokata. Kolejny raport mówił już o tym, że produkty o takim stopniu skomplikowania w ogóle nie powinny być oferowane konsumentom.

Klient w momencie zawierania umowy nie wiedział, na czym ma polegać i za jakie świadczenia może być pobierana opłata. W konsekwencji powyższego konsumenci powierzali i tracili kapitał stanowiący w wielu przypadkach oszczędności całego życia. Zapisy umowne (stosowane m.in. przez towarzystwo ubezpieczeniowe Europa S.A., Open Life czy Skandia) pozwalają na zatrzymanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe nawet blisko 100% wartości zgromadzonych przez klienta środków.

Nie może budzić wątpliwości fakt, że tak sformułowane postanowienia rażąco naruszają interesy konsumenta. Warto wspomnieć, że owe interesy należy rozumieć nie tylko jako interes ekonomiczny, ale również ten niewymierny, do którego można zaliczyć chociażby niedogodności organizacyjne, stratę czasu, wprowadzenie w błąd oraz inne uciążliwości, jakie mogły powstać na skutek wprowadzenia do zawartej umowy omawianych postanowień.

Konsekwencje zapisów umownych polisolokaty

Zawarte w umowie zapisy pozwalają ubezpieczającemu na zatrzymanie wysokich kwot w przypadku rozwiązania umowy przez klienta, tym samym obciążając go wygórowanymi opłatami likwidacyjnymi, które są nieadekwatne do poniesionych kosztów. Tym sposobem zabezpieczony zostaje jedynie interes ubezpieczyciela, a konsument zostaje pozbawiony możliwości kontroli nad własnymi oszczędnościami.

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron. Szansą na odzyskanie pieniędzy pozostaje w tej sytuacji dochodzenie zwrotu należności na drodze postępowania sądowego.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

O ugodach ubezpieczycieli z UOKiK

Kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowym podpisało ugody z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a poprzez to zobowiązało się do znacznego obniżenia kar za wycofanie się z polis, czyli opłat likwidacyjnych, do poziomu 10–20%. Jednak nie wszystkie polisolokaty zostały objęte wspomnianą ugodą. Ci, którzy posiadają polisę spoza listy uzgodnionej z UOKiK, nie uzyskają zwrotu.

Co z tymi, których ugoda nie objęła?

Ugoda dotyczy jedynie części posiadaczy polisolokaty. Więcej niż połowa z nich musi walczyć o zwrot swoich pieniędzy na własną rękę. Nie sposób nie zauważyć, że po ugodzie z UOKiK wizerunek towarzystw ubezpieczeniowych uległ polepszeniu, przez co ich stanowisko stało się jeszcze bardziej bezkompromisowe. Co się z tym wiąże – trudniej o ugodę. Pozostaje dochodzić swoich należności sądzie.

Część ofiar towarzystw ubezpieczeniowych stanowią osoby starsze, które najczęściej weszły w posiadanie polisolokaty TU Europa i TU Open Life i które miały być szczególnymi profitentami porozumień z UOKiK. Jednak na liście produktów, które kwalifikują się do zawarcia aneksu przez wzgląd na podeszły wiek klienta, z niewiadomych przyczyn brakuje właśnie tych. Nie zmienia to jednak faktu, że tworzy się coraz więcej opcji na odzyskanie zainwestowanych w polisolokaty środków.

Wyroki sądów

Nie trzeba długo szukać sukcesów klientów towarzystw ubezpieczeniowych, którzy zostali nabici w polisolokatę. Grupa byłych klientów firmy Aegon odzyskała opłaty likwidacyjne, choć nie bez znaczenia był tutaj fakt, że ubezpieczyciel chciał dzięki temu uchronić się przed karą od UOKiK i w tym właśnie celu podjął decyzję zawarcia ugody tuż przed rozpoczęciem procesu. Swój proces wygrali również w pierwszej instancji klienci Generali (sprawy dotyczyły polisy Beneficio, OmniProfit, Future Invest, Mój Plan Finansowy). Sąd uznał, że opłaty nakładane przez ubezpieczyciela nie mają uzasadnienia i stanowią bezpodstawne wzbogacenie.

Jest to jednoznaczny sygnał, że sądy przyznają rację konsumentom. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej spotykają się w sądzie z argumentacją dotyczącą istotnych poglądów w sprawie publikowanych przez Rzecznika Finansowego oraz UOKiK. W przypadku tak toksycznego produktu finansowego, jakim jest polisolokata, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby ustawa automatyzująca proces dochodzenia zwrotu opłat likwidacyjnych, lecz na razie wygląda na to, że nie można na nie liczyć.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Opłaty likwidacyjne ukryte pod inną nazwą

Na rynku oferowanych jest wiele wariantów polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zawierają one zapisy umowne o różnych opłatach, które uzależnione zostały np. od wysokości składki, wpłacania składek dodatkowych, polityki inwestycyjnej czy wieku. Występują one pod różnymi nazwami, niekoniecznie jako opłata likwidacyjna, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się zapisom swojej umowy.

Opłata za wykup w umowie polisolokaty

To ustalona w umowie kwota pobierana przez ubezpieczyciela w momencie, gdy klient rozwiązuje umowę polisolokaty przed terminem jej zakończenia bądź wypłaca środki zgromadzone na rachunku.

Warto wspomnieć, że wykup polisy może mieć charakter całkowity lub częściowy. Z całkowitym wykupem mamy do czynienia wówczas, gdy następuje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej skutkujące wypłatą tzw. wartości wykupu ze środków, które w trakcie trwania umowy zostały zgromadzone na ten cel (w ramach rezerwy finansowej). Natomiast wykup częściowy to wypłata części zgromadzonych w czasie umowy środków, która nie wiąże się z zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej.

W praktyce klienci często dowiadują się o opłacie za wykup dopiero wtedy, gdy decydują się na zamknięcie polisolokaty, ponieważ w momencie podpisywania umowy zapisy dotyczące wykupy niejednokrotnie zostawały przedstawiane im jako mało znaczące lub nawet nieprzedstawiane w ogóle.

Wartość wykupu a opłata likwidacyjna

W umowach polisolokat opłata likwidacyjna często jest tożsama z nazwą opłata za wykup. Mówiąc najprościej, wartość wykupu to kwota, którą klient otrzyma w przypadku, gdy rozwiąże umowę przed terminem jej zakończenia. Jest obliczana zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie polisolokaty.

Warty uwagi jest jednak fakt, że od kwoty ustalonej jako wartość wykupu towarzystwa ubezpieczeniowe odejmują środki stanowiące opłatę likwidacyjną. Opłaty te są obecnie przedmiotem licznych procesów sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Należy również zaznaczyć, że Rzecznik Finansowy wyraził pogląd, iż

wartość wykupu oraz opłata likwidacyjna to „dwie strony tego samego niedozwolonego mechanizmu,

dzięki któremu ubezpieczyciele zatrzymywali całość albo znaczną część środków pieniężnych osób ubezpieczonych w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.
Opłaty nienazwane wprost w umowie

Wedle obowiązujących przepisów prawnych opłata likwidacyjna, stosowana jako ukryta kara umowna w przypadku polisolokat, stanowi klauzulę niedozwoloną, a co za tym idzie – jest niezgodna z prawem.

W przypadku omawianych opłat nie należy jednak kurczowo trzymać się określenia „likwidacyjna”. Warto dokładnie przyjrzeć się zapisom umownym, w których można znaleźć inaczej nazwane opłaty:

opłaty z tytułu wykupu, opłaty dystrybucyjne czy opłaty warunkowe.

Jednak w dalszym ciągu to nic innego jak przerzucanie na klienta kosztów stanowiących koszty ogólne własnej działalności gospodarczej. W istocie rzeczy można stwierdzić, że klient finansuje to, że stał się nabywcą polisolokaty.
Warto, aby osoby, które czują się przywiązane do polisy, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zamknięciu, skonsultowały się z profesjonalnymi prawnikami. Wyspecjalizowana kancelaria pomoże rozwiązać umowę bez utraty zgromadzonych środków.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, VI WC, w dniu 28 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

3 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział Cywilny zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 31 marca 2017 r. SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Wrocławia-Krzyków, w dniu 6.03.2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, w dniu 6 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 31.03.2017 r. SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od TU na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Wrocławia-Krzyków, w dniu 28.03.2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

28 lutego 2017 r. SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. VIG w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, w dniu 2 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. VIG w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SO w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, w dniu 16 marca 2017 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie w którym zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, w dniu 28 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, w dniu 9 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. VIG w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SO w Warszawie, V WC Odwoławczy, w dniu 16 marca 2017 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w którym zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, II Wydział Cywilny dnia 24 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

20 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 24 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawy w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, dnia 9 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

16.03.2017 r. SR dla Wawy-Woli w Wawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie TU S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

3 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wawy-Woli w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Wawy-Woli w Warszawie, dnia 11.04.2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, w dniu 15 lutego 2017 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie w którym zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Warszawy - Woli, dnia 10 kwietnia 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, dnia 3 kwietnia 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, w dniu 16 marca 2017 r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w którym zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, dnia 22 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 16 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V WC Odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w którym zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Wawy-Mokotowa, w dniu 21.02.2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. VIG w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w dniu 7.02.2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, w dniu 31 stycznia 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 15 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V WC Odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, w którym zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Warszawy-Woli w Warszawie, dnia 22 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, Wydział II Cywilny, dnia 13 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 1 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, Wydział I Cywilny zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny w dniu 3 lutego 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 17 lutego 2017 r. na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. odzyskała na rzecz klienta wartość potrąceń dokonanych przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 21 lutego 2017 r. SR dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 13 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

8 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

SR dla Warszawy - Woli w Warszawie, dnia 1 marca 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

7 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty "Przyszłość z Kapitałem".

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

26.01.2017 r SR dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I WC zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie, II Wydział Cywilny, dnia 27 lutego 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 8 lutego 2017 r Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

2017.02.21 Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, II Wydział Cywilny, zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w związku z wypłatą wartości wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny w dniu 24 stycznia 2017 r. zasądził zwrot dokonanych potrąceń przez pozwaną Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group w związku z wypłatą świadczenia wykupu z polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 15 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w którym zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W dniu 7 lutego 2017 r Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w dniu 3 marca 2017 r. zasądził zwrot niesłusznie pobranej opłaty likwidacyjnej od TU na Życie Europa S.A. w związku z likwidacją polisolokaty.

Kancelaria Prawna Invictus sp. z o.o. publikuje tylko i wyłącznie wyroki kancelarii bądź jej klientów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku